Piperidine

N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 1692-79-1 Please Enquire
N-(2-Amino-4-trifluoromethylphenyl)piperidine N-(2-Amino-4-trifluoromethylphenyl)piperidine 27429-68-1 Please Enquire
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 25519-78-2 Please Enquire
1-n-Propyl-4-cyclopropylaminopiperidine 1-n-Propyl-4-cyclopropylaminopiperidine 387358-45-4 Please Enquire
1-Acetyl-4-cyclopropylaminopiperidine 1-Acetyl-4-cyclopropylaminopiperidine 387358-46-5 Please Enquire
1-Benzyl-4-cyclopropylaminopiperidine 1-Benzyl-4-cyclopropylaminopiperidine 387358-47-6 Please Enquire
4-Cyclopropylamino-1-methylpiperidine 4-Cyclopropylamino-1-methylpiperidine 387358-48-7 Please Enquire
3-(Trifluoromethyl)piperidine 3-(Trifluoromethyl)piperidine 768-31-0 Please Enquire
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride 4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride 155849-49-3 Please Enquire
4-(2-Diethylaminoethyl)piperidine 4-(2-Diethylaminoethyl)piperidine 64168-10-1 Please Enquire
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride 144230-52-4 Please Enquire
4-Amino-1-methylpiperidine hydrochloride 4-Amino-1-methylpiperidine hydrochloride 1193-03-9 Please Enquire
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 80591-41-9 Please Enquire
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 493036-44-5 Please Enquire
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 799283-93-5 Please Enquire
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 149506-04-7 Please Enquire
1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 797028-97-8 Please Enquire
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 849021-41-6 Please Enquire
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)-piperidine 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)-piperidine 179557-01-8 Please Enquire
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)-N-methylpiperidine-4-amine 1-(2,6-Dimethoxybenzyl)-N-methylpiperidine-4-amine 397245-00-0 Please Enquire
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-piperidine 4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-piperidine 849925-02-6 Please Enquire
4-[5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-piperidine 4-[5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-piperidine 493024-40-1 Please Enquire
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 416887-38-2 Please Enquire
4-{3-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine 4-{3-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine 849925-03-7 Please Enquire
4-(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine 4-(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine 280110-78-3 Please Enquire